Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake de levering van diensten en het verrichten van werkzaamheden, door Grondbank Sneek B.V. te Sneek ingeschreven n het handelsregister van de KvK onder Nummer 76110249, hierna te noemen Grondbank Sneek BV.

 1. Iedere Aanbieder, zijnde een persoon, bedrijf of instelling die Afvalstoffen aan de grondbanklocatie van Grondbank Sneek BV aan de Wagenmakersstraat te Sneek 18, hierna: de Locatie aanbiedt, accepteert onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, de inhoud van AP04 (Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen) alsmede “Protocol 9335-1 Milieuhygienische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit” (zie: https://www.sikb.nl/richtlijnen) op de overeenkomst(en) die voortvloei(t)(en) uit het aanbieden van de Afvalstoffen door Aanbieder aan Grondbank Sneek B.V., tenzij hiervan tussen Grondbank Sneek BV en Aanbieder schriftelijk afwijkend nader is overeengekomen.
 1. Aanbieders mogen enkel de hierna als Afvalstoffen gedefinieerde stoffen ter acceptatie aanbieden.
 2. Afvalstoffen zijn: bouw- en sloopafval, puin en grond (onbekend tot en met categorie industrie), onder vermelding van de Euralcodering, worden aangeboden met bekende en onbekende verontreinigingen (grond tot categorie “Industrie” als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit).
 3. Wanneer de door Grondbank Sneek BV van Aanbieder geaccepteerde grond en secundaire grondstoffen verontreinigd zijn met materiaalvreemde stoffen (zoals metaal, plastic e.d.) worden deze alsnog door Grondbank Sneek BV op kosten van Aanbieder verwijderd en afgevoerd naar een erkend verwerker.
 1. De door Aanbieder aangeboden Afvalstoffen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten.
 2. Voorafgaand aan levering dient door Aanbieder bij voorkeur voor elke te leveren partij grond een Milieuhygi nische verklaring BRL 9335 te worden afgegeven dat is opgesteld conform de eisen van paragraaf 3.7 van de BRL 9335. Het format voor deze verklaring is opgenomen in Annex 1.
 3. Aanbieder dient de Afvalstoffen schriftelijk aan te bieden. Daarin dient door aanbieder te worden omschreven: (1) de omvang van de te leveren partij; (2) de milieuhygi nische kwaliteit van de partij; (3) de civieltechnische kwaliteit indien kwalificatie volgens protocol 9335-9 heeft plaatsgevonden; (4) herkomstlocatie / adres / voormalig gebruik herkomstlocatie; (5) eventuele gegevens indicatieve keuringen.
 4. Grondbank Sneek BV registreert van iedere partij de milieuhygi nische kwaliteit die zij heeft bepaald op grond van de voorgeschreven voorinformatie en eventueel aanvullend indicatief onderzoek.
 5. Voor zover van voor het milieu schadelijke stoffen – ook na voorlopige acceptatie door Grondbank – toch sprake blijkt te zijn zullen deze door Aanbieder binnen 24 uur na melding retour worden gehaald, bij gebreke waarvan de Afvalstoffen retour worden gestuurd door Grondbank Sneek BV c.q. worden getransporteerd naar een daartoe bestemde inrichting waarbij alle (meer)kosten van sortering en afvoer aan de Aanbieder worden doorbelast en in rekening worden gebracht.
 6. De door Grondbank Sneek BV te accepteren Afvalstoffen zijn (middels categorie indeling) weergegeven in Annex 2.
 7. Indien Aanbieder, eventueel na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht de in lid 1 bedoelde Afvalstoffen onmiddellijk te verwijderen, zullen deze voor rekening van de Aanbieder worden afgevoerd naar een daarvoor bestemde inrichting waarbij de kosten aan de Aanbieder worden gefactureerd.
 1. De Aanbieder c.q. de vervoerder van aangeboden Afvalstoffen moet zich melden bij de poort van de Locatie. Aldaar worden door Aanbieder de op de afvalstoffen betrekking hebbende documenten aangeboden en vindt de voorlopige beoordeling plaats of de Afvalstoffen mogen worden aangeboden c.q. kunnen worden geaccepteerd. Alsdan wordt in voorkomend geval tevens door Grondbank Sneek BV geverifieerd of de (door vervoerder) op het document aangegeven Aanbieder daadwerkelijk de opdrachtgevende partij is de Afvalstoffen aan Grondbank Sneek BV aanbiedt. Bij een ontkenning dat het door de vervoerder aangeboden materiaal van hem afkomstig is, wordt de desbetreffende vervoerder beschouwd als Aanbieder en wordt het geleverde aan deze vervoerder gefactureerd. De documenten dienen de gegevens conform het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke Afvalstoffen te vermelden.
 2. Aan de poort van de Locatie wordt door Grondbank Sneek BV beoordeeld of de per vrachtauto aangevoerde (afgedekte) Afvalstoffen voor (voorlopige) acceptatie in aanmerking komen. Ingeval van (nadien gebleken) verontreinigingen geldt artikel 3.
 3. Indien geen keuring door Grondbank Sneek BV plaatsvindt staat Aanbieder ervoor in dat de Afvalstoffen na het (extern uitgevoerde) onderzoek voor de kwalificatie niet meer is vermengd, verontreinigd of vermengd. Grondbank Sneek BV is altijd gerechtigd een controlekeuring uit te (doen) voeren. Indien blijkt dat er sprake is van een verkeerde classificatie van de Afvalstof dan is het ter keuze aan Grondbank Sneek BV hetzij de overeenkomst te ontbinden en de Afvalstof weer op te laten halen door Aanbieder, danwel de eventueel daaruit voortvloeiende meerkosten door te belasten aan Aanbieder.
 4. De eigendom van de door Aanbieder c.q. vervoerder aangeboden Afvalstoffen gaat eerst over na definitieve acceptatie. Tot die tijd is er sprake van tijdelijke opslag en houdt Grondbank Sneek BV de geleverde afvalstoffen voor Aanbieder.
 5. Na (voorlopige) acceptatie vindt weging, meting en registratie van de Afvalstoffen plaats. De omvang van de door Aanbieder aangeboden Afvalstoffen wordt bindend bepaald door middel van wegen op de weegbrug van Grondbank Sneek BV, danwel inmeting.
 6. Van elke aangevoerde en door Grondbank Sneek BV geaccepteerde lading wordt ten behoeve van Aanbieder een weegbon gemaakt waarvan de vervoerder een kopie ontvangt met daarop: datum aanvoer, VIHB-nummer, hoeveelheid in gewicht en wanneer noodzakelijk in volume, omschrijving van de aard en samenstelling afvalstof, ontvanger (factuur), vervoerder, Euralcode, afvalstroom- en ontheffingsnummer conform Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke Afvalstoffen (indien van toepassing).
 7. Van vrachten die – al dan niet na de voorlopige acceptatie (door acceptanten van Grondbank)- door Grondbank Sneek BV worden geweigerd, worden de volgende gegevens geregistreerd: datum, VIHB-nummer, hoeveelheid in gewicht /volume, vervoerder, Aanbieder, reden van weigering, Euralcode, afvalstroom- en ontheffingsnummer conform Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (indien van toepassing). De begeleidingsbrieven worden gedurende een periode van 5 jaar na afgifte bewaard. Aanbieder / vervoerder staan ervoor in dat het door hen ingezette materieel in goede staat van onderhoud verkeert en de Locatie daardoor niet verontreinigd wordt, bijvoorbeeld door het lekken van olie, brandstof of andere schadelijke stoffen.
 1. Het beheer van de inrichting berust bij de door Grondbank Sneek BV aangestelde beheerder, de heer Vincent Nota, die als gemachtigde van Grondbank Sneek BV optreedt.
 1. Enkel na melding aan de poort en met toestemming van de beheerder, of zijn vervanger, kan gedurende de openingstijden de Locatie door Aanbieder, en/of de door haar ingeschakelde vervoerder worden betreden. Betreding van de Locatie vindt altijd plaats voor eigen risico.
 1. De acceptatietarieven van de afvalstoffen (per afvalstof, per ton) zijn weergegeven in de lijst die als Annex 2 is aangehecht. Grondbank Sneek BV heeft het recht deze tarieven tussentijds eenzijdig te wijzigen. Eventueel ter zake de Afvalstoffen verschuldigde heffingen / belastingen / meerkosten zullen in voorkomend geval aan Aanbieder worden doorbelast.
 2. Verandering van de factoren die op de prijs en op de in het vorige lid genoemde extra kosten van Grondbank Sneek BV van invloed zijn, kunnen door Grondbank Sneek BV worden doorberekend aan de Aanbieder.
 1. Aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade die Grondbank Sneek BV (of haar personeel) lijdt die is veroorzaakt door toedoen van Aanbieder/vervoerder, zijn personeel of het door hem gebruikte materieel, dan wel de door hem aangevoerde Afvalstoffen of andere materialen aan het personeel en eigendommen van de beheerder dan wel van derden voor de beheerder werkzaam.
 2. Aanbieder/vervoerder vrijwaart de Grondbank Sneek BV voor alle schade en / of aanspraken van derden op Grondbank Sneek BV die voortvloeien uit tekortschieten zijdens Aanbieder / vervoerder in de correcte nakoming van de met Grondbank Sneek BV gesloten overeenkomst(en) ongeacht de aard en omvang van de schade.
 3. De aansprakelijkheid van Grondbank Sneek BV jegens Aanbieder is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat ingevolge haar Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan Aanbieder kan worden uitgekeerd.
 4. Grondbank Sneek BV is niet aansprakelijkheid voor het betreden van en het rijden op het terrein van Grondbank Sneek BV door Aanbieder / vervoerder.
 1. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum (vervaldatum) door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Grondbank Sneek BV aangegeven bankrekening.
 2. Indien het verschuldigde bedrag door Grondbank Sneek BV niet is ontvangen voor de vervaldatum is de Aanbieder van rechtswege in verzuim.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surs ance van betaling van de Aanbieder wordt de vordering van de beheerder onmiddellijk opeisbaar.
 4. Een beroep op verrekening is niet toegestaan.
 5. Door de Aanbieder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Aanbieder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien Aanbieder in verzuim is, is Grondbank Sneek BV zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd; a) de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of b) de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de andere rechten van Grondbank Sneek BV onder welke overeenkomst met Aanbieder dan ook en zonder dat Grondbank Sneek BV tot enige schadevergoeding is gehouden.
 1. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Aanbieder, zullen alle overeenkomsten met de Aanbieder van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Grondbank Sneek BV Aanbieder binnen redelijke termijn (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of curator) mededeelt nakoming van een (deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Grondbank Sneek BV zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
  1. a) de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  2. b) al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de Aanbieder op te schorten; een en ander onverminderd de andere rechten van Grondbank Sneek BV onder welke overeenkomst met de Aanbieder dan ook en zonder dat Grondbank Sneek BV tot enige schadevergoeding is gehouden.
 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit tussen Grondbank Sneek BV en Aanbieder gesloten overeenkomst(en) wordt / worden ter beslechting voorgelegd aan de ter zake bevoegde Rechtbank van de Rechtbank Noord Nederland Locatie Leeuwarden.